Luyện ngục

Một linh hồn đọa đày nơi luyện ngục đã gần ngàn năm hơn có lẽ. Lửa nóng, đã đốt nóng. Băng lạnh, đã rét lạnh. Ôi thôi khổ ải nhớ kiếp trần gian trong những tội lỗi ăn năn.

Kỷ niệm ngàn năm nơi luyện ngục, hồn được phép lên trần dạo buổi vong nhân. Gặp X đang chán đời bèn làm khế ước thế chỗ nhau trong bảy ngày sáu đêm, hẹn đêm thứ bảy lại đổi về chỗ cũ.

Hồn hồi cố hương, mất ba ngày ba đêm, nhưng vật đổi người thay để kẻ tha hương ngẩn ngơ chẳng biết nuối điều gì. Đành não lòng mất thêm ba ngày ba đêm tìm về luyện ngục gặp X như đã hẹn.

Cửa luyện ngục hiện ra vừa đúng đêm thứ bảy, nhưng tìm mãi chẳng thấy X đâu, chỉ thấy một mảnh giấy viết rằng, “Đồ ngu! Luyện ngục chỉ chín tầng tội lỗi, dại gì đi sống chốn hỏa ngục trần gian!”

Hồn chết sững, chẳng biết về đâu. Còn X lúc đó đang thỏa mãn đọa đày thêm một tầng bội tín. Ai ngu đây? Đâu là luyện ngục?

(Bonsai cruise,
janvier 22, 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: