Cảm ơn

cảm ơn vì những tháng ngày
yêu thương đã nắm bàn tay một người
cảm ơn vì những nụ cười
cùng dòng lệ tưới thắm tươi mảnh vườn
cảm ơn tất cả bình thường
cho tôi chợt thấy bất thường yên vui
cảm ơn cả những phai phôi
lẽ ra có thể…
mà thôi cũng đành…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: